Algemene Voorwaarden Online Donatie

Deze website is eigendom van Together Alive vzw

Adres maatschappelijke zetel:

Together Alive vzw
Westmeerbeeksesteenweg 60, 2230 Ramsel

Email: info@togetheralive.be
GSM: +32 497 02 02 31

Ondernemingsnummer: 0700.315 947

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Online donatie

De organisatie steunen kan via een online donatie lees aandachtig onze algemene voorwaarden voor de online betaling. 

Artikel 1: Definities

1.1 Online gift pagina: middel van Actievoerder om online donatie te ontvangen;

1.2 Actievoerder: natuurlijke- of rechtspersoon die ten behoeve van de Ontvangende Partij donaties ontvangt door gebruikmaking van Techniek voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;

1.3 Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de Gevende Partij van de Overeenkomst kan afzien;

1.4 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden “online donatie” van Together Alive vzw onderdeel van de Overeenkomst;

1.5 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulier en Online gift pagina;

1.6 Donatieformulier: middel om Online Donatie te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;

1.7 Gevende Partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met de Ontvangende partij;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Online Donatie en op Online Betalen aan de Ontvangende partij;

2.2 Voordat de Overeenkomst gesloten kan worden dient de Gevende Partij akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;

2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3: Rechten Ontvangende Partij

3.1 Online donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij;

3.2 Het eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Gevende Partij nadat het Online Betalen onomkeerbaar is voltooid.

Artikel 4: Rechten Gevende Partij

4.1 De Gevende Partij kan op basis van de Online Donatie en Online Betalen gedurende en na de Afkoelingsperiode geen specifiek doel benoemen voor of rechten ontlenen aan de besteding van de Online Donatie en Online Betalen anders dan een besteding die voortvloeit uit de Missie;

4.2 De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties of Online Betalen via een Donatieformulier, Online gift pagina van 8 werkdagen. Hiertoe kan de Overeenkomst enkel via email ontbonden via info@togetheralive.be

Artikel 5: Plichten Ontvangende Partij

5.1 Ontvangende Partij stelt zich verplicht de inkomsten voortvloeiend uit een Online Donatie te besteden conform onze missie;

5.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie op afstand, de elektronische verdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving;

5.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld staat op onze webpagina Privacybeleid.

Artikel 6: Plichten Gevende Partij

6.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij minstens 18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2 Gevende Partij die onder de 18 jaren oud is doet een Online gift en Online Betalen alleen in bijzijn en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3 Gevende Partij neemt kennis van het feit en handelt na die kennis dat Producten die worden toegezonden naar aanleiding van Online Betalen in een Webshop alleen geschikt zijn voor gebruikers van 18 jaren of ouder;

6.4 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;

6.5 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op een Donatieformulier, Online gift pagina;

6.6 Gevende Partij neemt kennis van het feit dat bij afwijking van artikel 6.4 en 6.5 Ontvangende Partij altijd aangifte doet bij de politie;

6.7 Gevende Partij neemt kennis van het Privacybeleid van Ontvangende Partij

Artikel 7: Klachten & retourneren:

7.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van Together Alive vzw? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Dit kan via info@togetheralive.be

7.2 Retourneren kan binnen de veertien dagen volledig kostenloos, we storten je online donatie terug. Mits dit te melden binnen de veertien dagen via info@togetheralive.be

Scroll naar boven