Algemene Voorwaarden

Wij hebben het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Laatste wijziging 05/10/2023

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Together Alive vzw: de vereniging zonder winstoogmerk Together Alive heeft haar maatschappelijke zetel te Westmeerbeeksesteenweg 60, 2230 Ramsel, België en ondernemingsnummer is 0700.315 947.

Website: de website van Together Alive vzw, te raadplegen via www.togetheralive.be en alle subdomeinen.

De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Together Alive vzw en/of zich geregistreerd heeft op de website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Together Alive vzw en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Together Alive vzw zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Together Alive vzw slechts bindend, indien en voor zover deze door Together Alive vzw uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de website en in andere van Together Alive vzw afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

2.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Together Alive vzw kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Together Alive vzw afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. Together Alive vzw kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Together Alive vzw en het voldoen aan de daarbij door Together Alive vzw gestelde voorwaarden.

3.2. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Together Alive vzw onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zo lang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Together Alive vzw het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Together Alive vzw kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Together Alive vzw op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Together Alive vzw is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een de Klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die de Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4.4. Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Together Alive vzw daarvan in kennis te stellen, zodat Together Alive vzw gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door Together Alive vzw is ontvangen, stuurt Together Alive vzw de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. Together Alive vzw is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

5.3. Het bestelde wordt in principe binnen 5 dagen nadat de bestelbevestiging door de Klant is ontvangen, geleverd. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, als deze door Together Alive vzw uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd. De vermelde levertijden zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

5.4. De levering wordt uitgevoerd door een door Together Alive vzw gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

5.5. Indien Together Alive vzw de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.6. Together Alive vzw raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant.

5.8. Together Alive vzw is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die consument artikelen online aankopen bij Together Alive vzw.

6.2. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van  2 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

6.3. De herroepingstermijn verstrijkt 2 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst

6.4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Together Alive vzw via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.Contactegevens zijn: Together Alive vzw, Westmeerbeeksesteenweg 60, 2230 Ramsel / Email: info@togehteralive.be

6.5. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.6. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Together Alive vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

6.7. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

6.8. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Together Alive vzw zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik/verbruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen. 

6.9. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

6.10. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Together Alive vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Together Alive vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Together Alive vzw wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.11. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Together Alive vzw geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

6.12. Together Alive vzw betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Betaling

7.1. De Klant dient betalingen aan Together Alive vzw volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Together Alive vzw is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

7.2. Together Alive vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

7.3. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Together Alive vzw beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

7.4. Onverminderd het voorgaande behoudt Together Alive vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Together Alive vzw een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

8.2. Together Alive vzw staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Together Alive vzw er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Together Alive vzw daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien Together Alive vzw de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Together Alive vzw, dan kan hij bij Together Alive vzw telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Together Alive vzw geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Together Alive vzw binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

9.3. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. Together Alive vzw verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform het op de website gepubliceerde privacybeleid.

Artikel 11. Gebruik van cookies

11.1. De website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website correct te laten werken. Voor alle andere cookies wordt eerst uw toestemming gevraagd.

11.2. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Together Alive vzw gevestigd is.

12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en post verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Together Alive vzw
Westmeerbeeksesteenweg 60
2230 Ramsel
E-mail: info@togetheralive.be
Ondernemingsnummer: 0700315947


Scroll naar boven